آهن ربا پیشگیری انتخابات دستگاه قضایی نظارت

آهن ربا: پیشگیری انتخابات دستگاه قضایی نظارت شورای قضایی عماکرد نهادها سازمان های دولتی انتخابات 96

نظارت شورای قضایی بر عملکرد نهادها و سازمان‎‌های دولتی در انتخابات

رئیس کل دادگستری گفت: شورای قضائی استان از طریق شرکت بازرسی باید بر عملکرد نهادها و سازمانهای دولتی در انتخابات نظارت کند تا از امکانات دولتی بر عل..

ادامه مطلب